Гаранционни Условия

1. Определения. Страни.

Потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите може да бъде само физическо лице. Настоящите Общи гаранционни условия не уреждат и не се прилагат в отношенията между онлайн магазин www.zoobars.bg и клиенти – юридически лица.

2. При продажба на стоки на Потребител, онлайн магазин www.zoobars.bg действа като Търговец по смисъла на § 13, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, с всички произтичащи от това задължения.

3. Oнлайн магазин www.zoobars.bg отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока, съгласно правата на Потребителя по смисъла на Закона за защита на потребителите, за срок от 30 дни, считано от датата на закупуване на стоката, която липса се удостоверява с надлежен касов бон.

4. Правото на рекламация на Потребителя включва:

o Искане до онлайн магазин www.zoobars.bg да ремонтира стоката, като я приведе в състояние с търговските изисквания;

o Когато ремонт по предходния текст не е възможен, Потребителят отправя искане до онлайн магазин www.zoobars.bg за замяна на стоката.

5. Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено без предоставен от страна на Потребителя, в момента на рекламацията касовия бон за стоката, предмет на рекламацията, от който касов бон да са видни названието на търговеца, датата на покупка и името на стоката.

o Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено и при непредоставяне от страна на Потребителя на стоката в неговата цялост.

6. Правото на рекламация може да бъде упражнено в търговския обект на онлайн магазин www.zoobars.bg, от който е закупена стоката.

7. След направена от Потребителя рекламацията (устно или писмено) в срока по т. 2 по-горе, онлайн магазин www.zoobars.bg я вписва в регистър за рекламации и дава на Потребителя входящ номер.Oнлайн магазин www.zoobars.bg си запазва правото да направи оценка на предявената рекламация.

8. След вписването онлайн магазин www.zoobars.bg разполага с 30-дневен срок, в който да замени стоката с нова или да я ремонтира за сметка на „МиТ-20“ ООД.

9. Ако се окаже, че нито една от двете изброени в т. 3 по-горе алтернативи не е възможна, то Потребителят има право:

o да получи обратно сумата, заплатена за стоката;

o на отбив от цената при избор на друга, по-скъпа стока.

10. Потребителят не може да претендира възстановяване на заплатената сума или отбив от цената на друго, по-скъпа стока, когато онлайн магазин www.zoobars.bg приеме да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.

11. Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено от Потребителя и онлайн магазин www.zoobars.bg не носи отговорност за гаранционен ремонт или замяна в случаите на дефект на стоките в следствие на:

o опит от страна на Клиента или трето лице за ремонт на повредената стока

o неправилно транспортиране, съхранение, употреба на стока.